image

زینترینگ یا تف جوشی القایی :

تف جوشی پیوند خوردن دانه ها به یک دیگر در دمای بالاست که می توان در دماهای از کمتر از نقطه ذوب از طریق نقطه انتقال های اتمی در حالت جامد انجام شود، ولی دربسیاری از موارد با تشکیل یک فاز نیز همراه می باشد .درمقیاس ریزساختاری ایجاد پیوند در اثر رشد گلویی های هم چسب درسطوح تماس دانه ها اتفاق می افتد. تف جوشی دانه ها از طریق حرکت های اتمی که بر انرژی سطحی دانه های پودر فائق می شوند انجام می شود. انرژی سطحی بر واحد حجم به عکس قطر دانه ها بستگی دارد ، ومعمولا با استفاده از مساحت رویه برآورد می شود .بنابراین دانه های کوچک تر که مساحت رویه ی ویژه شان بزرگ تراست، انرژی بیشتری دارند و سریعتر تف جوش می شوند.تغییرات ساختاری مربوط به رشد گلویی در خلال تف جوشی به،سازوکارهای انتقال ،بستگی دارد که عمدتاً فرآیندهای نفوذی اند. نفوذ یک پدیده ی فعال شونده با گرماست، بدین معنی که حرکتهای اتمی به انرژی،ویژه نیاز دارند . حرکت اتم بستگی به این دارد که،انرژیی برابر و یا بیش تر از انرژی،فعال کننده کسب کند تا بتواند از،وضعیت موجودش به یک مکان خالی (تهی جا) جا به جا شود.در دماهای بالاتر تف جوشی تندتر است، زیرا تعداد اتم های فعال ومکان های لازم برای،جابه جایی بیش تر است .